ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ทำเองได้ชิวๆ Don’t worry หายห่วง!!

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับหนุ่มสาวชาวไทย ขอบอกเลยว่า Don’t worry นะ! เพราะ Weddinglist ได้รวบรวมเอาปัญหาที่เรามักพบบ่อยครั้งคือในเรื่องของการเตรียมเอกสาร การไม่รู้สถานที่จดทะเบียนสมรสและการไม่รู้ขั้นตอนการดำเนินการรวมถึงหลักการในการสมรส…ตามม่ะ เราทำเป็นข้อๆ ไว้ให้ทำตามสเต็ปนี้ไปแบบชิวๆ

อันดับแรกที่ต้องจำไว้คือการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาตินั้นคู่บ่าวสาวต้องดำเนินการด้วยตนเอง เนื่องจากการจดทะเบียนสมรสด้องมีการลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนและพยานอีก 2 คน

สถานที่จดทะเบียนสมรส

1.อยู่ในประเทศไทยจดทะเบียนสมรสที่อำเภอ
2.อยู่ต่างประเทศจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศนั้นๆ

* ทำได้เฉพาะการจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทยหรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติและเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ถ้าหากในอนาคตมีความจำเป็นต้องย้ายไปอยู่ประเทศเกิดของสามีหรือภรรยาก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสซ้ำอีกแต่ให้ติดต่อรับรองการจดทะเบียนสมรสของประเทศนั้นๆ เช่น สามีชาวอังกฤษสมรสกับภรรยาชาวไทยที่ที่ว่าการอำเภอ มีผลบังคับตามกฏหมายไทย จากนั้นให้นำเอกสารไปยื่นคำร้องที่สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเพื่อให้รับรองให้การสมรสนี้มีผลตามกฎหมายอังกฤษด้วย

คุณสมบัติของผู้ที่ทำการจดทะเบียนสมรส

1.อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ ต้องนำบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอม
2.อายุต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้สมรสได้
3.อายุ 20 ปีบริบูรณ์สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
4.ฝ่ายชายหรือหญิงต้องมีสัญชาติไทย
5.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือไร้ความสามารถ
6.ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือเป็นพี่น้องร่วมแต่บิดามารดา
7.ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น
8.หญิงที่สามีตายหรือสิ้นสุดการสมรสลงได้ประการอื่น อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

เอกสารที่ต้องเตรียม

1.คำร้องขอนิติกรณ์ (ทั้งสองคน)
2.คำร้องขอจดทะเบียนสมรส (ทั้งสองคน)
3.หนังสือเดินทางฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (ทั้งสองคน)
4.บัตรประชาชนฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (ชาวไทย)
5.ทะเบียนบ้านฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (ชาวไทย)
6.หนังสือรับรองสถานะภาพความโสด (ชาวต่างชาติ)
7.ทะเบียนหย่าฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (ทั้งสองคนถ้ามี)
8.ใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ (กรณีฝ่ายหญิงหย่าขาดมาน้อยกว่า 310 วัน)
9.เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ทั้งสองคนถ้ามี)

หลังการสมรส ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเลือกได้ดังนี้

1.ใช้นามสกุลเดิมทั้งสองฝ่าย
2.ผู้หญิงใช้นามสกุลตามสามี
3.ผู้ชายใช้นามสกุลตามภรรยา
4.ผู้หญิงใช้นามสกุลสามี ผู้ชายใช้นามสกุลภรรยา
5.ผู้หญิงไทยที่สมรสกับสามีต่างชาติสามารถใช้นามสกุลเดิมของตนเองเป็นชื่อรองได้

* เมื่อจดทะเบียนสมรสแล้วคนไทยที่ได้ทำการเปลี่ยนนามสกุลควรรีบมาดำเนินการเปลี่ยนชื่อในทะเบียนราษฎร์ให้เรียบร้อยพร้อมทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่โดยเร็วที่สุด

1.ลูกที่เกิดมาถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่วันที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกัน
2.ถ้าคนไทยไปจดทะเบียนสมรสในสถานทูตของประเทศอื่นภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นสามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดยนำเอกสารที่จดทะเบียนทั้งหมดแปลเป็นภาษาไทยแล้วมายื่นเรื่องดำเนินการรับรองที่สำนักงานเขตอำเภอที่มีทะเบียนบ้านอยู่
3.สมรสกับชาวต่างชาติตามกฏหมายต่างชาติมาหย่าที่สำนักงานเขตอำเภอในไทยไม่ได้
4.สมรสกับชาวต่างชาติตามกฎหมายไทยมาหย่าที่สำนักงานเขตอำเภอในไทยหรือสถานทูตไทยได้