ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับหนุ่มสาวชาวไทย ขอบอกเลยว่า Don’t worry นะ! เพราะ Weddinglist ได้รวบรวมเอาปัญหาที่เรามักพบบ่อยครั้งคือในเรื่องของการเตรียมเอกสาร การไม่รู้สถานที่จดทะเบียนสมรสและการไม่รู้ขั้นตอนการดำเนินการรวมถึงหลักการในการสมรส…ตามม่ะ เราทำเป็นข้อๆ ไว้ให้ทำตามสเต็ปนี้ไปแบบชิวๆ

อันดับแรกที่ต้องจำไว้คือการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาตินั้นคู่บ่าวสาวต้องดำเนินการด้วยตนเอง เนื่องจากการจดทะเบียนสมรสด้องมีการลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนและพยานอีก 2 คน

สถานที่จดทะเบียนสมรส

1.อยู่ในประเทศไทยจดทะเบียนสมรสที่อำเภอ
2.อยู่ต่างประเทศจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศนั้นๆ
* ทำได้เฉพาะการจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทยหรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติและเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ถ้าหากในอนาคตมีความจำเป็นต้องย้ายไปอยู่ประเทศเกิดของสามีหรือภรรยาก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสซ้ำอีกแต่ให้ติดต่อรับรองการจดทะเบียนสมรสของประเทศนั้นๆ เช่น สามีชาวอังกฤษสมรสกับภรรยาชาวไทยที่ที่ว่าการอำเภอ มีผลบังคับตามกฏหมายไทย จากนั้นให้นำเอกสารไปยื่นคำร้องที่สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเพื่อให้รับรองให้การสมรสนี้มีผลตามกฎหมายอังกฤษด้วย

คุณสมบัติของผู้ที่ทำการจดทะเบียนสมรส

 • อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ ต้องนำบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอม
 • อายุต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้สมรสได้
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
 • ฝ่ายชายหรือหญิงต้องมีสัญชาติไทย
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือไร้ความสามารถ
 • ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือเป็นพี่น้องร่วมแต่บิดามารดา
 • ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น
 • หญิงที่สามีตายหรือสิ้นสุดการสมรสลงได้ประการอื่น

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • คำร้องขอนิติกรณ์ (ทั้งสองคน)
 • คำร้องขอจดทะเบียนสมรส (ทั้งสองคน)
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (ทั้งสองคน)
 • บัตรประชาชนฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (ชาวไทย)
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (ชาวไทย)
 • หนังสือรับรองสถานะภาพความโสด (ชาวต่างชาติ)
 • ทะเบียนหย่าฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (ทั้งสองคนถ้ามี)
 • ใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ (กรณีฝ่ายหญิงหย่าขาดมาน้อยกว่า 310 วัน)
 • เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ทั้งสองคนถ้ามี)

หลังการสมรส ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเลือกได้ดังนี้

 • ใช้นามสกุลเดิมทั้งสองฝ่าย
 • ผู้หญิงใช้นามสกุลตามสามี
 • ผู้ชายใช้นามสกุลตามภรรยา
 • ผู้หญิงใช้นามสกุลสามี ผู้ชายใช้นามสกุลภรรยา
 • ผู้หญิงไทยที่สมรสกับสามีต่างชาติสามารถใช้นามสกุลเดิมของตนเองเป็นชื่อรองได้

* เมื่อจดทะเบียนสมรสแล้วคนไทยที่ได้ทำการเปลี่ยนนามสกุลควรรีบมาดำเนินการเปลี่ยนชื่อในทะเบียนราษฎร์ให้เรียบร้อยพร้อมทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่โดยเร็วที่สุด

เรื่องน่ารู้สำหรับคู่สมรสต่างสัญชาติ

 • ลูกที่เกิดมาถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่วันที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกัน
 • ถ้าคนไทยไปจดทะเบียนสมรสในสถานทูตของประเทศอื่นภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นสามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดยนำเอกสารที่จดทะเบียนทั้งหมดแปลเป็นภาษาไทยแล้วมายื่นเรื่องดำเนินการรับรองที่สำนักงานเขตอำเภอที่มีทะเบียนบ้านอยู่
 • สมรสกับชาวต่างชาติตามกฏหมายต่างชาติมาหย่าที่สำนักงานเขตอำเภอในไทยไม่ได้
 • สมรสกับชาวต่างชาติตามกฎหมายไทยมาหย่าที่สำนักงานเขตอำเภอในไทยหรือสถานทูตไทยได้

อ้างอิง จาก : กรมการกงสุล